งบงานส่งกำลัง   การเดินทาง ไปปฏิบัติราชการของ นขต.กคย.สพ.ทบ.    การแจกจ่าย สป. ดำเนินการทางด้านเอกสาร 

  การใช้งบประมาณ    กำรจัดทำแผนเพิ่มเติม   การประชุมด้วยโปรแกรม 

 กลุ่มงบงำนส่งก ำลังและซ่อมบ ำรุงยุทโธปกรณ์ ประจ ำปี    การจ่าย สป. และการตรวจสอบบันทึกการส่งคืน    การจำหน่าย สป. (ดำเนินการทางด้านเอกสาร)  

  การดำเนินการเกี่ยวกับใบเบิก    การตรวจรับ สป.    การปฏิบัติหน้าที่นายทหารงบประมาณ 

  การปฏิบัติหน้าที่ หน.ผผค.กคย.สพ.ทบ.    ช ารุดบกพร่อง สัญญาซื้อขาย/แลกเปลี่ยน/ ใบสั่งซื้อถอนประกัน   การรับ สป. ผ่านระบบควบคุม สป. คงคลัง (Barcode)  

  การด าเนินการในการน าส่งเอกสาร     การส่งคืน สป. (ดำเนินการทางด้านเอกสาร)    การปฏิบัติหน้าที่ประจ าแผนก แผนและควบคุมงาน กคย.สพ.ทบ.  

 รับ – แฟ้ม และส่งเอกสำร    สถิติงบประมาณและซ่อมบำรุง    การจัดทำบัญชีเงินราชการของหน่วย 

 งบกลางและงบดาเนินงาน   งบบุคลากร